Hotline: 1900.88.66.67

Tìm kiếm tour

Nơi khởi hành
Điểm đến
Thời gian Tour
Khoảng giá

Cẩm nang du lịch

Khách sạn

Vinpearl

FLC

Những thông tin giới thiệu về sở văn hóa du lịch Ninh Bình

Sở Văn hóa du lịch Ninh Bình là một tổ chức được thành lập trên cơ sở tách riêng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý về du lịch từ Sở VH-TT&DL Ninh Bình. Vậy chức năng và quyền hạn của sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình là gì? Hãy cùng tìm hiểu với Bio Travel ngay sau đây nhé!

so-van-hoa-du-lich-ninh-binh

  • Giới thiệu về sở văn hóa du lịch Ninh Bình

Sở văn hóa du lịch Ninh Bình được thành lập theo quyết định số 14/NQ-HĐND ngày 16/06/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ sử văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Ninh Bình. 

Sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh có trụ sở làm việc tại nơi làm việc cũ của Chi cục thuế thành phố Ninh Bình.

  • Chức năng và nhiệm vụ của sở văn hóa Ninh Bình

* Vị trí và chức năng 

- Sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình là một cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình. Tổ chức này có chức năng tham mưu giúp cho UBND tỉnh Ninh Bình quản lý tốt về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ thuộc quyền hạn được phân công hoặc được ủy quyền từ UBND tỉnh, và Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sở văn hóa Du lịch tỉnh Ninh Bình là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; tổ chức này chịu sự chỉ đạo, sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng thời còn chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

so-van-hoa-du-lich-ninh-binh

* Nhiệm vụ và quyền hạn của sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình

+  Trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Những dự thảo quyết định, những chỉ thị, quy hoạch, những kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; Các đề án, dự án, các chương trình phát triển du lịch; các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách về hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa lĩnh vực du lịch ở địa phương;

- Dự thảo văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Du lịch; đồng thời phối hợp và thống nhất với Sở Văn hóa - Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông để dự thảo văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, và chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Dự thảo văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.

+  Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Những dự thảo quyết định, những chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về du lịch;

- Dự thảo quyết định về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, hay giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở Du lịch tỉnh và các Hội đồng chuyên ngành về du lịch theo quy định của pháp luật.

so-van-hoa-du-lich-ninh-binh

+ Có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, những chính sách, quy hoạch, những kế hoạch, đề án, dự án,những chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin và tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục và theo dõi việc thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Du lịch.

+  Tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về du lịch:

+Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan để phòng chống các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch.

+ Thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến du lịch.

+ Quản lý nhà nước, hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, các tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch.

+ Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp về du lịch.

+ Tham mưu với UBND tỉnh về việc tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh.

+ Thực hiện các hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của Pháp luật.

+ Hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ du lịch đối với phòng văn hóa và thông tin chức danh chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

+ Tổ chức và nghiên cứu các ứng dụng tiến bộ khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của sở.

+ Kiểm tra, thanh tra và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, tố cáo… về du lịch theo quy định của Pháp luật và theo phân công của UBND tỉnh.

+ Tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch địa phương.

so-van-hoa-du-lich-ninh-binh

+ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của Pháp Luật và theo sự phân công của UBND tỉnh.

+ Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao.

+ Thực hiện công tác thông tin và báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện các  nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao cho theo quy định của Pháp luật.

Trên đây là những điều cần biết về sở văn hóa du lịch Ninh Bình. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của sở đối với lĩnh vực du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Xem thêm:

Các tin khác

MÊ MỆT Tour du lịch Sapa khởi hành từ Đà Nẵng có 1-0-2

MÊ MỆT Tour du lịch Sapa khởi hành từ Đà Nẵng có 1-0-2

(27/05/2020)
Sở Văn hóa du lịch Ninh Bình là một tổ chức được thành lập trên cơ sở ...
Du lịch Sapa Hàm Rồng, Cát Cát - Không đi phí cả cuộc đời

Du lịch Sapa Hàm Rồng, Cát Cát - Không đi phí cả cuộc đời

(26/05/2020)
Sở Văn hóa du lịch Ninh Bình là một tổ chức được thành lập trên cơ sở ...
Du lịch Sapa và những điều cần biết khi khám phá xứ sở sương mù

Du lịch Sapa và những điều cần biết khi khám phá xứ sở sương mù

(25/05/2020)
Sở Văn hóa du lịch Ninh Bình là một tổ chức được thành lập trên cơ sở ...
Du lịch Đà Lạt cần chuẩn bị những gì? Đầy đủ những vẫn cứ nhỏ gọn là đây

Du lịch Đà Lạt cần chuẩn bị những gì? Đầy đủ những vẫn cứ nhỏ gọn là đây

(23/05/2020)
Sở Văn hóa du lịch Ninh Bình là một tổ chức được thành lập trên cơ sở ...
Liên hệ